Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

amelinowa
amelinowa
1582 4c4c
amelinowa
5516 037f
Reposted fromdoope doope viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
amelinowa
amelinowa
amelinowa
amelinowa
amelinowa
amelinowa
amelinowa
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
amelinowa
amelinowa
amelinowa

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
amelinowa
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
amelinowa
amelinowa
amelinowa
amelinowa
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaAmericanlover Americanlover
amelinowa
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl