Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

09:06
5699 8a1c
Reposted fromalicexxx alicexxx viablackheartgirl blackheartgirl
09:05

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
09:05
09:05
09:05
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaLaColie LaColie
09:05
4094 01a3
ift.tt
Reposted fromOoliv Ooliv viaLaColie LaColie
09:04
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
09:04
5684 0755
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
09:04
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viablueberries blueberries
09:04
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaimpressive impressive
09:03
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacudoku cudoku
09:03
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viacudoku cudoku
09:03
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku

June 19 2017

15:15
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
15:12
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viablackheartgirl blackheartgirl
15:12
6597 a124 500

traitspourtraits:

“There is nothing like staying at home for real comfort” - Jane Austen

15:12
1412 e9da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover
15:07
2826 b701
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover
15:07
4219 1508 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacudoku cudoku
15:06
6808 84f4
Reposted fromIriss Iriss viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl