Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

07:12
8844 dadc
Reposted fromoopsiak oopsiak viasprawny sprawny
07:12
8231 3248
Reposted frominto-black into-black
07:12
2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost viasaudepp saudepp
07:11
2188 5242
07:10
5454 be7e
Reposted fromgifluv gifluv viaQdeu Qdeu
07:06
5720 e6f9
Reposted fromgrandma grandma viaWollf Wollf
07:05
Reposted fromtgs tgs viaMoHo MoHo
07:05
2805 2304
Reposted fromgreensky greensky viasaxn saxn
07:04
Reposted fromFlau Flau
07:04
0549 ce1e
Reposted fromparkaboy parkaboy viatgs tgs
07:04
5386 07ea
Reposted fromstroschek stroschek vianiskowo niskowo
07:02
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka vianiskowo niskowo
07:00
2778 942b
Reposted fromvogel vogel viatgs tgs
06:58
06:58
Największe kłamstwa kobiet:
nr 8: Wcale nie przejmuje się, że nie odzywa się do mnie.
— extract
Reposted fromextract extract viaagatojaa agatojaa
06:58
4841 eba7 800
Reposted fromkaiee kaiee viaelentarie elentarie
06:58
Reposted fromgruetze gruetze viaelentarie elentarie
06:57

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viabadblood badblood
06:57
7870 4538
Reposted fromusual usual viabadblood badblood
06:57
6740 c54c
Reposted fromtgs tgs viaFuchsvonfrueher Fuchsvonfrueher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl