Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

amelinowa
amelinowa
2978 2e2d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialadymartini ladymartini
amelinowa
2188 a518
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini
amelinowa
4208 557b
Meryl Streep by Henry Wolf.
Reposted fromOFFka OFFka viakerosine kerosine
amelinowa
amelinowa
szkoda, że nie ma cię u mnie w łóżku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacrispybones crispybones
amelinowa
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viacrispybones crispybones
amelinowa
2668 35b8 500
Reposted fromnoone97 noone97 vialaparisienne laparisienne
amelinowa
5096 267f 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vialaparisienne laparisienne
4102 3c5c
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
amelinowa
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta vialaparisienne laparisienne
amelinowa
9495 7ebf
Reposted fromfeels feels vialaparisienne laparisienne
amelinowa
3116 46a8 500
Reposted fromtfu tfu
amelinowa
3118 ccaa 500
Reposted fromtfu tfu
amelinowa
3120 2138 500
Reposted fromtfu tfu
amelinowa
3121 77ec 500
Reposted fromtfu tfu
amelinowa
3125 3e42
Reposted fromtfu tfu
amelinowa
3129 51cb 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl